Juridisk information
försäkringsförmedlareR.P.A Försäkringsmäkleri Roger Pettersson AB


Drottninggatan 36


702 10 ÖREBROTelefon: 019-18 82 40


Fax: 019-18 93 10


E-post: orebro@rpa-broker.comRegistrering och tillsynR.P.A är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring samt fondandelar.För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket som är registermyndighet för försäkringsförmedlare.Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL
bolagsverket@bolagsverket.se
Tel: 060-18 40 00
Fax: 060-12 98 40
För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet för försäkringsförmedlare:

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 STOCKHOLM
finansinspektionen@fi.se
Tel: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35Försäkringsförmedlingen

Priset för försäkringsförmedlingen varierar beroende på vilken försäkringsprodukt respektive försäkringsgivare du väljer. Vänligen kontakta din försäkringsförmedlare för mer detaljerad information.

Anknutet Värdepappersombud

R.P.A Försäkringsmäkleri AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får R.P.A ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Eventuella klagomål skall anmälas till Garantum Fondkommission, Klagomålsansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling finns tecknad hos:

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag AB (publ.)
106 50 STOCKHOLM
Tel: 08-588 400 00Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren inom skälig tid. Den högsta ersättning som kan betalas ut per skada är EUR 1 120 200. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är EUR 2 240 400.

Ansvarsförsäkring för fondandelsförmedling finns tecknad hos:

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag AB (publ.)
106 50 STOCKHOLM
Tel: 08-588 400 00Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med fondförmedlingen. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren inom skälig tid. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut per skada är EUR 500 000 och EUR 750 000 per år.

Klagomål mot försäkringsförmedlaren

Om du som kund vill framföra klagomål mot R.P.A Försäkringsmäkleri AB rörande förmedling av försäkring eller förmedling eller investeringsrådgivning av andelar i investeringsfonder, vänligen kontakta Garantum Fondkommission AB 556668-1531, Box 7364, 103 90 Stockholm. Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast. Om Klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma.

Du som är konsument kan även få hjälp hos Konsumenternas Försäkringsbyrå eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.

Om en tvist uppstår mellan dig och R.P.A kan denna prövas av svensk allmän domstol.Tillbaka upp


Sidan och dess innehåll är © R.P.A 2008. Skapad av Axel Bofeldt och Mikael Norling. 

Sidan och dess innehåll är © R.P.A 2008. Skapad av Axel Bofeldt och Mikael Norling.