R.P.A Försäkringsmäkleri Roger Pettersson AB

Drottninggatan 36

702 10 ÖREBRO

Telefon: 019-18 82 40

Fax: 019-18 93 10

E-post: orebro@rpa-broker.com

Registrering och tillsyn

R.P.A Försäkringsmäkleri Roger Pettersson AB är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring.  

För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket som är registermyndighet för försäkringsförmedlare.

Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL
bolagsverket@bolagsverket.se
Tel: 060-18 40 00
Fax: 060-12 98 40

För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet för försäkringsförmedlare:

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 STOCKHOLM
finansinspektionen@fi.se
Tel: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35

Försäkringsförmedlingen

Priset för försäkringsförmedlingen varierar beroende på vilken försäkringsprodukt respektive försäkringsgivare du väljer. Vänligen kontakta din försäkringsförmedlare för mer detaljerad information.

Anknutet Värdepappersombud

R.P.A Försäkringsmäkleri AB är anknutet ombud till Hjerta Invest som är en bifirma till East Capital Financial Services AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får R.P.A ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. Hjerta Invest ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Eventuella klagomål gällande investeringsrådgivning skall anmälas skriftligen till Hjerta Invest, East Capital Financial Services AB, Box 1364, 111 93 Stockholm.

Ansvarsförsäkring

Bolaget och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss mot dig som är kund. Försäkringen är tecknad hos Written Insurance Sweden AB (försäkringsförmedlare) och försäkringsgivare är Accelerant Insurance Limited (försäkringsgivare). Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Bolagets agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringen. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Bolaget om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Vid skada, vänligen kontakta Sedgwick Sweden AB, 08-98 33 60, info@se.sedgwick.com som reglerar skador åt Written Insurance Sweden AB. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 euro och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 600 750 euro.


Written Insurance Sweden AB, 559317-8691
Adress: Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm.
Telefon: 08-120 513 35
Mail: info@writteninsurance.se

Klagomål mot försäkringsförmedlaren

Om du som kund vill framföra klagomål mot R.P.A Försäkringsmäkleri AB rörande förmedling av försäkring eller förmedling eller investeringsrådgivning av andelar i investeringsfonder, vänligen kontakta Klagomålsansvarig, R.P.A Försäkringsmäkleri AB, Box 22100, 702 04 Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast. Om Klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma.

Du som är konsument kan även få hjälp hos Konsumenternas Försäkringsbyrå eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.

Om en tvist uppstår mellan dig och R.P.A kan denna prövas av svensk allmän domstol.