Klagomål och reklamationer

Hos oss på R.P.A Försäkringsmäkleri AB är våra kunder vår viktigaste tillgång och vår strävan är att du som kund ska vara nöjd med R.P.A Försäkringsmäkleris AB:s rådgivare. Skulle du trots allt vara missnöjd med hur ett ärende har hanterats, på det sätt vi agerat i samband med utförda transaktioner för er räkning eller med den information som lämnats i samband med detta är det viktigt att du snarast kontaktar oss.

Enklast och snabbast är att kontakta Er rådgivare. Om du efter en första kontakt fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats kan du kontakta vår klagomålsansvarige.

Om du som kund vill framföra klagomål mot R.P.A Försäkringsmäkleri AB rörande förmedling av försäkring eller förmedling eller investeringsrådgivning av andelar i investeringsfonder, vänligen kontakta Klagomålsansvarig, R.P.A Försäkringsmäkleri AB, Box 22100, 702 04 Örebro. Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast. Om Klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma.

Om du inte är nöjd efter att ha klagat skriftligen och fått ärendet behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm, tfn 08-508 86 000. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå/Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, Box 24215, 104 51 Stockholm, tfn 0200-22 58 00 samt konsumentvägledningen i din kommun, www.konsumentverket.se/om-oss/kontakt, Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, tfn 0771-42 33 00.